авто

Переключатель языков

Научные и научно-популярные статьи сотрудников музея

 1. Нурсан Алимбай. "Кочевая община казахов: Проблемы этносоциологической реконструкции". 2009 г.
 2. Нурсан Алимбай. "Казахское шежире как фольклорный жанр. (Вопросы изучения шежире как исторического источника)". 2009 г.
 3. Alimbay, N.(Ed.), Kazaktın Etnografiyalık Kategoriyalar, Ugımadar Men Ataularının Dastürlı Jüyesı*, Memlekettık Ortalık Muzeyi, Almatı, 2011, ISBN 978-601-7026-18-9 (C.1), 3784 sayfa (5 Cilt).

 4. Кущенко Анна. "В эту ночь оживут артефакты" ("Казахстанская правда", май 2015г)
 5. Кущенко Анна, Семiзтаева Айнур "Ғажайыптар әлемі". ("Айкын". 15.05.2015)
 6. Кущенко А.В., Козуб Т.Б. "Анализ посещаемости музея как критерий оценки его деятельности" ("Вестник. Серия историческая", 2013 г.)
 7. Кущенко А.В, "Из концепции развития сектора музейного менеджмента и проектирования Центра культурно-образовательной работы Центрального государственного музея РК". ("Декабрьские диалоги", 2008 г.)
 8. Кущенко А.В. "Новые технологиии в музейном менеджменте и маркетинге (на примере Центрального государственного музея РК)", 2014 г.
 9. Кущенко А.В. "Современный музей: новые инструменты воспитания исторической памяти" ("Открытая школа", №5, 2015 г. )
 10. Айтқұл Х.А., Мякишева О.А.  "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейдің археология қорындағы Орталық Қазақстанның қола дәуірі коллекцияларын ғылыми каталогтаудың кейбір әдістері" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 11. Орынбасар ӘЛІМ. Қазақтың дәстүрлі киіз басу ӛнері (ҚР Мемлекеттік Орталық музейі қорының материалдары негізінде). ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 12. Н.А. Досымбетов.  "ҚАЗАҚ РУ-ТАЙПАЛАРЫНЫҢ ҰРАНДАРЫ" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 13. Досымбек ҚАТРАН. "АҚЫМ ЖӘНЕ О ДҮНИЕ" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 14. Гүлім Қоғабаева. "ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ КОСТЮМІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН МАТЕРИАЛДАР (ҚР Мемлекеттік Орталық музей коллекциялары негізінде)" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 15. Кущенко А.В., "МУЗЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (из опыта Центрального государственного музея РК)" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 16. Қыдыр Нұрғожа. "ҚР Мемлекеттік Орталық музей қызметкерлері дайындаған «Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі» атты 5-томдық энциклопедияда Шоқан Уәлиханов еңбектерінің қолданылуы хақында" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 17. Садвакасова А.К., "РЕСТАВРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДА ХРАНЕНИЯ «КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ЦГМ РК" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 18. Шойбеков Рүстембек, Уәли Нургелді., "Хандық кезендегі «САНАТ» терминінің этнотідік мазмұны" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 19. Р.О.Тұрсымбекова, "Отандық музей коллекцияларын толықтырудағы қор сатып-алу (іріктеу) комиссиясының ролі(Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музей тәжірибесі негізінде)" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 20. Турсынбаева Ш.С., "РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ: ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ ИЗ ФОНДОВ ЦГМ РК)" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 21. Н. Әлімбай. "Тағы да қазақ  этнонимі жөнінде"
 22. Н. Әлімбай.  "Ресей этнографиялық музей қорындағы (Санкт-Петербург қ.) қазақтың тарихи этнографиясына байланысты құндылықтар хақында"
 23. N. Alimbai. "LE MONDE DE LA CULTURE NOMADE DES KAZAKHS"
 24. N. Alimbai.  "Society and culture of the nomads of Central Asia through time"
 25. Тимур Болсынбек. Патшалықтың 1916 жылдың 25 маусымдағы жарлығы негізінде қазақтардың майдан шебіндегі қара жұмысқа тартылуы // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Хабаршысы, Тарих сериясы. Алматы: Қазақ университеті, 2004. №1
 26. Тимур Болсынбек. Шетелден келген қазақ жастарының әлеуметтік ортаға бейімделу жолдары // Шетелден келген қазақ азаматтарының әлеуметтік-ақпараттық кеңістікті игеру мәселері. Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Шетел азаматтарына арналған дайындық факультеті. Алматы: Қазақ университеті, 2007
 27. Тимур Болсынбек. «Туркестанские ведомости» газетінің басты миссиясы мен идеологиясы"(«Отан тарихының әдіснамасы мен тұжырымдамасының өзекті мәселелері» атты «Қасымбаев оқулары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары., 2010)
 28. Тимур Болсынбек. "Қазақтың алаша тоқу дәстүрінде қолданылатын халықтық терминдер" ( «ІІ Арғынбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 2014 )
 29. Тимур Болсынбек. "Қазақы тымақтың аймақтық ерекшеліктері және этномәдени семантикасы (ҚР МОМ және РЭМ коллекциялары негізінде)" («VII Оразбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары., 2015)
 30. Тимур Болсынбек. "Қазақ тұрмысындағы дәстүрлі ши тоқу өнері (Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі материалдары негізінде)" ("Вестник Казахского национального педагогического университета", № 4, 2015)
 31. Тимур Болсынбек. "Қазақы тымақтың түрлері мен оның қолданылу ерекшеліктеріне байланысты атаулары"( VII «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударматану, журналистика, экономика және бизнес мәселелері». International Conference Building Cultural Bridges. ICBCB-2015.)
 32. Тимур Болсынбек. "Қазақтың дәстүрлі шаруашылығы мен тұрмысында қамыстың алатын орны" («VIIІ Оразбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.2016 )
 33. Тимур Болсынбек.  "Иісі жұпар аңқып жыңғыл өссе... (жыңғылдың тұрмыс пен шаруашылықта қолданылуы туралы)" ( «Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік жұрналы. №7-8, 2016)
 34. Тимур Болсынбек (Т.Е. Кaртaевамен авторлық бірлестікте) Сaндық жaсaу өнері және қолдaныс aясы (музей мaтериaлдaры негізінде) // ҚазҰУ Хабаршысы, Тарих сериясы. 2017. №1 (84).
 35. Тимур Болсынбек (Г.А. Мейрманова, Л.Ә. Махамбетовамен авторлық бірлестікте) «Қазақ халқының әшекей бұйымы ретінде моншақ түрлері» тақырыбын оқыту әдістемесі («ІХ Оразбаев оқулары», 28-29 сәуір 2017 ж.)
 36. Тимур Болсынбек. "Жиде ағашы және оның қазақы тұрмыста алатын орны" (Отан тарихы. 2017. №3.)

 37. Татьяна Козуб. "Всей семьей в музей" ("Дружные ребята", 26.09.2017)
 38. Сымбат Баккулова. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық мұражайында өткен ауқымды іс-шара" ("Мадениет", Тамыз №8 2017)
 39. Анна Кущенко. "Музей-семья-традиции" ("Открытая школа", № 7(168), сентябрь 2017)
 40. Е.С. Ахатова, Т.Б. Козуб "Ночь в музее - 2017" ("Открытая школа", № 6(167), август 2017)

Сайт материалдарын пайдаланған жағдайда, музейге сілтеме көрсетілуі керек. // При использовании информации с сайта, просим указывать источник.
When using information from this site, please link to the source